Laaggeletterdheid, armoede en schulden

Feiten & cijfers

  • Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in hand: laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid (Ecbo en ROA, 2016).
  • Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de schuldenaren die zich aanmelden bij schuldhulpverlening (Mesis, 2016).
  • Problematische schulden ontstaan vaak doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers (WRR, 2016).
  • De kwetsbare groep laaggeletterden komt niet makkelijk binnen bij de schuldhulpverlening. Zij weten vaak niet op eigen kracht de juiste weg te vinden (Nationale ombudsman, 2016).
  • 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite om met de computer om te gaan.

Aanpak

Voor veel professionals en vrijwilligers is het een bekend beeld: cliënten met stapels ongeopende post. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een randvoorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden.

Een integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen is nodig. Dit betekent dat zowel schuldeisers als schuldhulpverleners, maar ook bijvoorbeeld wijkteams en formulierenbrigades, aandacht zouden moeten hebben voor taal- en rekenvaardigheden van hun cliënten.

Het is van belang om zo vroeg mogelijk in een (schuldhulpverlenings)traject laaggeletterdheid te herkennen. Dit kan bijvoorbeeld door al bij de intake een screeningsinstrument, zoals de Taalmeter of Rekenmeter, in te zetten om een indicatie te krijgen van iemands lees- of rekenniveau.

Wanneer blijkt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen, kan diegene doorverwezen worden naar lokaal lesaanbod. Ook kan binnen het bestaande traject gebruikgemaakt worden van materiaal in eenvoudige taal, gericht op het op orde krijgen van de administratie, zoals Voor ’t zelfde geld.

We weten dat 70% van de mensen die starten met een taalcursus binnen zes maanden hun taalvaardigheid verbetert en dat 50 tot 65% een betere plek in de samenleving vindt. Door laaggeletterden met financiële problemen een kans te geven om hun taal- en rekenvaardigheden te verbeteren, worden zij dus niet alleen financieel zelfredzamer, maar helpen we hen ook op andere gebieden verder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen? Neem vrijblijvend contact op met een lokale projectleider via taalvoorhetleven.nl/contact of bel 070 - 302 26 60

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK