Het probleem groeit, maar de noodzakelijke aanpak niet 

Reactie Stichting Lezen & Schrijven op het advies van de SER over laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven reageert bezorgd op het advies van de SER. De verwachting is dat zonder beter gericht beleid en maatregelen, het aantal laaggeletterden de komende jaren niet afneemt.  

Directeur Geke van Velzen: ‘Veel van de conclusies en observaties herkennen we vanuit ons eigen onderzoek. Daarnaast bevestigt dit rapport de ernst van het probleem en de noodzaak om méér te doen. De Algemene Rekenkamer constateerde al in 2016 dat er sprake is van een kloof tussen de omvang van het probleem en de gekozen aanpak. De boodschap zoals ik die uit het rapport van de SER haal, sluit daarop aan en is alarmerend: een offensieve aanpak van laaggeletterdheid vraagt meer daadkracht van de overheid, sociale partners, werkgevers en werknemers en onderwijsinstellingen. Zowel in het voorkomen als in het verminderen van laaggeletterdheid.

Alle inspanningen en positieve stappen van de afgelopen jaren ten spijt: er moet dus écht méér gebeuren om het tij te keren. De overheid moet daarin voorop gaan, maar ook bedrijven en de sociale partners hebben een grote verantwoordelijkheid om laaggeletterdheid op de werkvloer actiever aan te pakken. Wij onderschrijven deze noodzaak.

Stichting Lezen & Schrijven is van mening dat het kabinet er goed aan doet haar eigen voorstellen aan te vullen en aan te scherpen op basis van de voorstellen van de SER. Dit sluit aan op de oproep die de Stichting deed in reactie op de Kabinetsplannen voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024 om een actievere houding ten aanzien van laaggeletterdheid aan te nemen, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering en een Leven Lang Ontwikkelen. Het is goed dat dit SER-advies betrokken wordt bij de bespreking van de nieuwe kabinetsaanpak laaggeletterdheid in de Tweede Kamer in juni’.  

Meer focus op relatie tussen laaggeletterdheid en arbeidsmarkt  

Wanneer we mensen helpen met het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheden, vergroten we hun kans op een baan. Ook zijn ze, als ze al in een baan zitten, meer flexibel en duurzaam inzetbaar. Mensen worden productiever; ze werken sneller en maken minder fouten. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen nemen toe. Dat leidt tot betere en bredere inzetbaarheid en meer kansen op de arbeidsmarkt.

Een offensieve aanpak

Een offensievere aanpak van laaggeletterdheid biedt niet alleen kansen voor onze arbeidsmarkt maar is ook noodzakelijk gezien de enorme krapte. De Sociaal Economische Raad bracht hier al eerder advies over uit. Een effectieve aanpak is lokaal belegd, dicht bij mensen, maar wel met duidelijke landelijke regie op de kwaliteit en toegankelijkheid. Een stevige infrastructuur, met voldoende docenten en een goed en divers aanbod op alle basisvaardigheden - van formele en non-formele leertrajecten al dan niet in combinatie met andere beroepsgerichte leertrajecten – gaat ervoor zorgen dat meer laaggeletterde mensen zich de basisvaardigheden alsnog eigen gaan maken. Speciale aandacht zou hier moeten zijn voor de mogelijkheden om de leerwerkloketten en taalnetwerken met elkaar te integreren: niet alleen het formele mbo-aanbod, maar ook het non-formele lesaanbod. 

Gerelateerde berichten

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK