Nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid

In 2020 is een nieuwe beleidsperiode van Tel mee met Taal ingegaan. Stichting Lezen & Schrijven gaat als organisatie ook een nieuwe fase in. Wat zijn de plannen voor de aanpak van laaggeletterdheid? En hoe ziet onze dienstverlening er de komende jaren uit? Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, licht toe.

Aanpak laaggeletterdheid: voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

De afgelopen jaren heeft Stichting Lezen & Schrijven samen met tal van partners mooie resultaten behaald. We hebben vele laaggeletterde volwassenen bereikt en taalscholing georganiseerd met de aanpak Taal voor het Leven. Samen zorgden we ervoor dat laaggeletterden in de buurt konden werken aan hun basisvaardigheden. Geke van Velzen: “We zien tegelijkertijd dat het probleem van laaggeletterdheid niet kleiner wordt. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe manieren om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Naast de ondersteuning van gemeenten in een lokale aanpak van laaggeletterdheid, gaan we de komende jaren nieuwe programma's ontwikkelen. Dat doen we samen met verschillende partners. We gaan bijvoorbeeld meer werkgevers betrekken, zodat werknemers op de werkvloer kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Of we gaan bijvoorbeeld kinderen stimuleren meer te lezen en ouders die moeite hebben met taal bereiken. We maken ons ook zorgen over het feit dat steeds meer jongeren met een taalachterstand van school komen. Dus ook daarvoor werken we samen aan een oplossing. We gaan ons daarnaast met ervaringsdeskundigen hardmaken voor toegankelijke dienstverlening van bijvoorbeeld de overheid.”

Regierol gemeente: advies bij opzetten en uitvoeren

Eén van de Tel mee met Taalmaatregelen is dat er een ondersteuningsprogramma voor gemeenten komt. Hierbij is afgesproken dat gemeenten in regie zijn bij het opzetten van een integrale aanpak laaggeletterdheid. “Wij staan achter die afspraak. Want gemeenten staan dichtbij mensen en zij zijn het beste in staat om de doelgroep te bereiken. De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ons gevraagd gemeenten te helpen bij het opzetten en uitvoeren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de regierol pakken, werken we hierin vraaggericht. We zijn met gemeenten in overleg hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en kennisontwikkeling.”

Beleids­ontwikkeling: regionaal plan

Gemeenten zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een regionaal plan. “Een handig instrument hierbij is het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid. Wij kunnen adviseren over de inzet van dit instrument. Het model helpt gemeenten in beeld te krijgen waar ze staan en hoe ze hun aanpak verder kunnen versterken. Dit kan op zowel lokaal als regionaal niveau. Er zijn al zo'n 30 gemeenten die met het groeimodel aan de slag zijn of hebben aangegeven dat te willen. Het is de bedoeling dat alle arbeidsmarktregio's in 2020 een beleidsplan opleveren. Op basis daarvan maken we concrete afspraken met gemeenten over onze inzet.”

Beleidsuitvoering: advies, materialen en trainingen

Gemeenten kunnen een beroep doen op diensten, producten en expertise van Stichting Lezen & Schrijven. “Onze lokale adviseurs kunnen bijvoorbeeld adviseren waar goede verbindingen te leggen zijn tussen het onderwijs- en educatiedomein, het sociaal domein en het domein van werken en een leven lang ontwikkelen. Of bijvoorbeeld over structureel screenen en het effectief bereiken van specifieke doelgroepen. Ook zijn er lesmaterialen, diverse trainingen voor professionals en vrijwilligers en instrumenten beschikbaar. Zo kan de Taalmeter in de loop van dit jaar nog efficiënter laaggeletterdheid in kaart brengen.”

Kennisontwikkeling: bijeenkomsten, voorbeelden en expertisecentrum

We gaan ons nog meer dan afgelopen jaren inzetten om de opgebouwde kennis en expertise beschikbaar te maken voor alle gemeenten. “We gaan bijeenkomsten organiseren voor gemeenten en andere organisaties, delen praktijkvoorbeelden en richten een klankbordgroep op met gemeenten om elkaar te versterken. Samen met Movisie gaan we een expertisecentrum vormgeven rond basisvaardigheden, zodat we vraagbaak kunnen zijn voor partners in het veld.”

Samen verder aan de slag

Onze lokale adviseurs zijn momenteel met gemeenten in gesprek om hun regionale programma's vorm te geven. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven. Of bel 070 - 302 26 60 of mail naar info@lezenenschrijven.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK