Ondertekening Amsterdams Taalakkoord op 29 januari

Maandag 29 januari om 13.00 uur is het zover! Vijfentwintig werkgevers, uitvoeringsorganisaties en taalaanbieders gaan het convenant Amsterdams Taalakkoord ondertekenen.

Samenwerking als sleutel van de oplossing

Het Amsterdams Taalakkoord is het instrument om uitvoering te geven aan deze grote maatschappelijke opgave. Amsterdam wil als hoofdstad hiermee haar verantwoordelijkheid nemen en alle Amsterdammers stimuleren om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Bij het realiseren van de ambitie om gezamenlijk de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten, heeft de gemeente de hulp en inzet nodig van alle betrokken en belanghebbende partners. Daarom richt dit Taalakkoord zich op de samenwerking met Amsterdamse uitvoeringsorganisaties en bedrijven uit de regio Groot Amsterdam.

De nu bekende partners van het Amsterdams Taalakkoord hebben aangegeven gezamenlijk op te willen trekken bij de aanpak van de problematiek rondom laaggeletterdheid. Zij willen dat doen in een netwerkverband waarin zij elkaar ondersteunen en iedere partner zich committeert aan de individuele bedrijfsopgave om de inzetbaarheid van werknemers door scholing te verbreden. De aanpak gericht op het vergroten van de taalvaardigheid onder werknemers en klanten is de motor voor het verhogen van hun ontwikkelkansen. Werknemers worden breder inzetbaar, intersectorale mobiliteit wordt verhoogd en de onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt verkleint. 

Maatschappelijk rendement

Alle partners van het convenant investeren in de aanpak én hebben hier mede profijt van. Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad blijkt dat investeren in de verbetering van taalvaardigheden van volwassenen niet alleen rendeert op het gebied van arbeidsproductiviteit, maar ook als het gaat om sociale participatie en gezondheid. Uit onderzoek uitgevoerd door bureau LPBL blijkt dat de Amsterdamse taaltrajecten een positief maatschappelijk rendement hebben. De kosten-batenverhouding heeft een bandbreedte van 0,9 tot 2,1. Voor elke geïnvesteerde euro in taalvaardigheid is het rendement gemiddeld anderhalf keer zo hoog. Hiermee is het maatschappelijk terugverdieneffect van de investering in taal overduidelijk.

Stevig netwerk

Door de nauwe samenwerking van de gemeente Amsterdam met werkgevers, zorginstellingen, werknemersorganisaties en Stichting Lezen & Schrijven ontstaat er een stevig netwerk waarmee initiatieven samengaan en meer taalbehoeftigen worden bereikt. Hierbij wordt tevens het belang van digitale en financiële vaardigheden onderstreept. De insteek wordt zo verbreed van taal- naar basisvaardigheden.