Reactie Stichting Lezen & Schrijven op advies Onderwijsraad en Raad voor Cultuur

Stichting Lezen & Schrijven onderschrijft van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen voor een leesoffensief. Leesbevordering onder jongeren is belangrijk om te voorkomen dat meer jongeren straks laaggeletterd worden. Daarvoor is krachtig en samenhangend leesbeleid nodig. 

Leesoffensief 

Deze oproep tot een leesoffensief doen de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in het gezamenlijke advies ‘LEES!’ dat zij op maandag 24 juni aanboden aan minister Van Engelshoven. Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak, minder goed en met steeds minder plezier. Maar liefst 18 procent van de 14-jarigen dreigt met een te laag taalniveau van school te komen. Laaggeletterdheid is één van de grootse maatschappelijke problemen van deze tijd en het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. Die groei moet stoppen. Gelukkig gaf Minister Van Engelshoven aan het advies van beiden raden uit te gaan voeren. 

Leesbevordering 

De raden pleiten voor een krachtig en samenhangend leesbeleid: intensievere samenwerking tussen organisaties die actief zijn in de uitvoering van het cultuurbeleid en het onderwijsveld, meer middelen en regie vanuit de rijksoverheid. Die gemeenschappelijke inzet is nodig van scholen en bibliotheken, maar ook van ouders, kinderopvangorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om lezen en voorlezen op jonge leeftijd te stimuleren. Dat is belangrijk om de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid te stoppen en te voorkomen dat een grote groep mensen op latere leeftijd niet goed mee kan komen in onze samenleving. Voor Stichting Lezen & Schrijven is het belangrijk dat het voorkomen én verminderen van laaggeletterdheid hand in hand gaat. Leesbevordering maakt onderdeel uit van het algemene beleid omtrent laaggeletterdheid. Scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties die zich richten op jongeren spelen immers ook een rol bij de signalering en begeleiding van laaggeletterde volwassenen, waaronder ouders.  

Leesaanbod & positieve leescultuur 

De Raden adviseren daarnaast een rijk en divers leesaanbod tot stand te brengen en aan te sluiten bij de interesses van jonge lezers. Ook een positieve en stimulerende leescultuur is belangrijk: thuis, op school en in de kinderopvang. Stichting Lezen & Schrijven kan zich vinden in deze adviezen. Leesmotivatie dient op alle schoolniveaus een vast onderdeel te zijn van het curriculum. Ook vanuit het onderwijsveld klinkt al langer duit geluid: curriculum.nu benadrukt het belang van het stimuleren van leesplezier en de waarde van boeken en literatuur in het onderwijs. 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen & Schrijven en lid van de Leescoalitie: 
“Met deze oproep voor een leesoffensief onderstrepen de raden het belang van lezen. Het is goed dat zij de oplossingen niet alleen zoeken in cultuur- en letterenbeleid, maar ook het onderwijsbeleid in dit advies betrekken. De voorzitter van de Onderwijsraad vatte het rapport als volgt samen: voorkomen is beter dan genezen. Daar sluit ik me volledig bij aan.” 

Leescoalitie 

De raden roepen op tot een actieve publiekscampagne voor het lezen, en zien hier een rol voor de Leescoalitie. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt de handschoen graag op om er gezamenlijk alles aan te doen om die noodzakelijke verandering tot stand te brengen. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Letterenfonds.  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK