Vernieuwde bouwstenen Taalhuizen klaar, verder investeren in kwaliteit

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. Door te investeren in kwaliteit kunnen er meer mensen beter geholpen worden om hun basisvaardigheden te verbeteren. 

Onlangs is een zogeheten kwaliteitskader ontwikkeld met vernieuwde bouwstenen van het Taalhuis. De bouwstenen staan hieronder vermeld. Dit kader helpt om op een gestructureerde wijze te werken aan de kwaliteit van het Taalhuis. Het kader en de bouwstenen gaan onder andere over de vraag welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en hoe de onderlinge samenwerking is. Met het kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit  verder te ontwikkelen. Dit gebeurt via certificering. Vanaf eerste kwartaal 2020 start de eerste kopgroep van Taalhuizen met certificeren, waarna de komende jaren alle overige Taalhuizen hiermee aan de slag zullen gaan.

Kader ontwikkeld op basis van pilot

We beginnen niet met lege handen. De afgelopen jaren zijn in een pilot al ervaringen met het certificeren van Taalhuizen opgedaan. Taalhuizen kunnen flink variëren in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Bij het ontwikkelen van het certificeringskader is hiermee rekening gehouden. In de werkgroep die pilot begeleidde, waren verschillende lokale Taalhuizen, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) vertegenwoordigd. De kosten voor de eerste certificering worden grotendeels vergoed door het landelijke programma Tel mee met Taal.

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld het certificeren van Taalhuizen, uit welke onderdelen het kwaliteitskader bestaat of hoe je kan aanmelden voor een certificering, kijk op https://certificeringsorganisatie.nl/taalhuizen, of bel naar 070-3090222. Mail: bureau@certificeringsorganisatie.nl

De bouwstenen van het Taalhuis

Een(Digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties die in opdracht van de gemeente en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid en overige basisvaardigheden. Een of meer van de partners heeft een aanbod van basisvaardigheden. Dit aanbod kan informeel, non formeel of formeel zijn en aangeboden worden door publieke of private partners.

De gemeente is de opdrachtgever waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een stuurgroep waarin meerdere partners en de opdrachtgever vertegenwoordigd zijn. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stuurgroep zijn beschreven in een samenwerkingsovereenkomst/convenant. De taken en beoogde resultaten van het Digi(taalhuis) worden beschreven in een (meerjaren)beleidsplan, waarin in elk geval zijn opgenomen het inhoudelijk werkplan, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij het taalhuis en de financiële dekking. 

  1. Een (Digi)taalhuis heeft als taak het werven van de doelgroep(en), het afnemen van intakes en doorverwijzen naar passend aanbod binnen of buiten het (Digi)taalhuis. Hierbij wordt gezorgd voor een passende match tussen leervraag en -aanbod. Monitoren/volgen van de deelnemers is onderdeel van de aanpak. 
  2. Het (Digi)taalhuis heeft in elk geval één of meerdere fysieke (oefen)plekken waar een basiscollectie lees-, les-, oefen- en toetsmaterialen (zowel fysiek als digitaal) beschikbaar is. Het (Digi)taalhuis zorgt voor  een actueel en compleet overzicht van het cursusaanbod van basisvaardigheden dat beschikbaar is voor alle partijen in het werkgebied. Het (Digi)taalhuis beantwoordt vragen over zowel het basisvaardighedenaanbod, de collecties en materialen. 
  3. De dagelijkse coördinatie van het (Digi)taalhuis ligt bij de taalhuiscoördinator, van wie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. 
  4. Aan het (Digi)Taalhuis is een taalinhoudelijk onderwijskundig specialist verbonden met een NT1/NT 2- bevoegdheid en die ervaring heeft met de doelgroep(en). Deze functionaris is verantwoordelijk voor de intakes van laaggeletterden, het vaststellen van leerroutes, het coachen en het bieden van deskundigheidsbevordering aan taalvrijwilligers (incl. vrijwilligers basisvaardigheden). 
  5. Indien het (Digi)Taalhuis de verwijsfunctie uitvoert én informeel of non formeel aanbod verzorgt, is een duidelijke functiescheiding vastgelegd opdat doorverwijzing altijd plaatsvindt op basis van onafhankelijkheid en professionaliteit.
  6. De vrijwilligers die door het (Digi)taalhuis worden ingezet, worden op basis van een gericht plan ingewerkt en opgeleid, bijvoorbeeld door deelname aan de basistraining van de Stichting Lezen & Schrijven. Voor het optimaal inrichten van het vrijwilligerswerk voor zowel het (Digi)taalhuis als de vrijwilligers zelf kan bijvoorbeeld worden geput uit de normen van het vrijwilligerskeurmerk Goed Geregeld.
  7. Het (Digi)taalhuis heeft of participeert in een aanpak om de kwaliteit van de werkwijze  en dienstverlening en de door het (Digi)taalhuis bereikte resultaten te monitoren, te evalueren en waar nodig bij te kunnen stellen (plan–do-check-act), in afstemming met de opdracht van de gemeente. Tevens verzamelt het (Digi)taalhuis, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie die noodzakelijk is voor haar kwaliteitszorg.
  8. Het (Digi)taalhuis committeert zich aan de vierjaarlijkse externe toetsing op basis van het certificeringskader Taalhuizen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK