Gegevens laaggeletterden in Nederland

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18% ofwel ongeveer 1 op de 6 Nederlanders. Van de 1,8 miljoen 16-65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen is meer dan de helft autochtoon. 

  • De maatschappelijke kloof tussen hoog- en laagopgeleiden stijgt (Bijl et al., 2011). Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2015) stellen dat deze kloof zorgt voor steeds meer ‘gescheiden werelden’ op allerlei fronten: inkomen, cultuur, wonen en werken. Ook het aantal jeugdwerklozen stijgt fors tot 15% in 2013 (CBS, 2013).
  • Nederland beschikt over een beroepsbevolking met een hoog gemiddeld niveau van taalvaardigheden. Maar de verschillen worden groter: zowel het aandeel excellenten als laaggeletterden neemt toe. Dit kan sociale ongelijkheid vergroten, omdat taalvaardigheden nauw samenhangen met arbeidsmarktparticipatie, maatschappelijke participatie en gezondheid (PIAAC, 2013).