De wijkteams werken intensief samen met partners uit de keten, zoals de Bieb voor de Zaanstreek, IVIO, Humanitas en welzijnsinstellingen. Door de koppeling die de gemeente maakt met problemen uit verschillende sociale domeinen, worden ook eventuele taalproblemen gesignaleerd bij mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld schulden of gezondheid. Onder meer via Voor ‘t zelfde geld; een cursus over financiële zelfredzaamheid voor laaggeletterden, stromen mensen door naar (digi)taalles.

Wat levert de aanpak op? 

Bij het DigiTaalhuis zijn tussen januari en oktober 2017 ruim 600 mensen aangemeld.

Succesfactoren

  • Het mobiliseren van krachten rondom het wijkteam, met één aandachtsfunctionaris laaggeletterdheid die zorgt voor agendering, casuïstiekbespreking en advies. 
  • Het betrekken van ketenpartners bij het herkennen, bespreekbaar maken en door-verwijzen via de training Aanpak Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven.
  • Korte lijnen tussen wijkteams en DigiTaalhuis, waardoor taal op ieders netvlies blijft.
  • Eén aanspreekpunt, warme doorverwijzing en regelmatige monitoring.
  • De koppeling van laaggeletterdheid aan probleemgebieden in sociale domeinen door de gemeente, zorgt voor lagere drempel naar (digi)taalaanbod.
  • De contextgerichte vragen: de ketenpartners vragen tijdens een intake naar de ondersteuningsbehoefte in verschillende domeinen, wat verdieping in het gesprek geeft en doorverwijzen naar passend aanbod vereenvoudigt.
  • De taalspreekuren van het DigiTaalhuis op wijkteamlocaties maken het eenvoudig door te verwijzen en laagdrempelig voor buurtbewoners om binnen te lopen.

Uitdagingen

  • De borging van de aanpak blijft een aandachtspunt. Duurzame inbedding in de werkwijze van de organisaties kost tijd. Een goede taalinfrastructuur met taalaanbieders en getrainde vrijwilligers is hierbij een voorwaarde.
  • Naast het bereiken van mensen is het van belang het aanbod te blijven verrijken met materiaal dat aansluit bij de behoefte in de wijk. Bijvoorbeeld taalcafés op scholen met lesmateriaal van Taal voor Thuis in de wijk Poelenburg.

De volgende stap

De wijkteams, Stichting Lezen en Schrijven en het DigiTaalhuis zetten gezamenlijk minimaal vijf spreekuren op, voor o.a. intakegesprekken en doorverwijzing.  

"Een programma als Voor ’t zelfde geld werkt goed omdat iemand met financiële problemen via dat programma ook thematisch werkt aan taal. Zo komt de cliënt zelf achter zijn leerbehoefte op het gebied van zijn of haar taalvaardigheden." – Marijn Freud, projectleider Armoedeopgave gemeente Zaanstad