Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.

Doelstellingen

Tel mee met Taal streeft tussen 2016 en 2018 de volgende doelen na:

  • Tenminste 45.000 Nederlanders verbeteren hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
  • 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.

Actielijnen

Tel mee met Taal is onderverdeeld in vijf actielijnen.

  • Actielijn 1: Lokale netwerkaanpak via Taal voor het Leven.

Taal voor het Leven is een ondersteuningsprogramma om gemeenten en andere lokale en regionale partijen te helpen bij de duurzame aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven krijgt subsidie om Taal voor het Leven landelijk aan te bieden onder de paraplu van Tel mee met Taal. Meer over Taal voor het Leven.

  • Actielijn 2: Regionale taalakkoorden en stimuleringsbudgetten

Een regionaal taalakkoord is een afspraak tussen verschillende partijen, zoals gemeenten, taalaanbieders en bibliotheken, die een rol spelen bij de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid. Taalakkoorden kunnen in aanmerking komen voor een extra stimuleringsbijdrage. Ook zijn middelen beschikbaar om extra te kunnen investeren in taalscholing voor laagtaalvaardige werknemers. Werkgevers kunnen hier een beroep op doen. Meer over Taalakkoorden voor werkgevers.

  • Actielijn 3: Leesbevordering via Kunst van Lezen

Kunst van het Lezen is een landelijk leesbevorderingsprogramma dat bestaat uit drie onderdelen:
- BoekStart (in de Kinderopvang) (0 - 4 jaar)
- De Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs (4 - 18 jaar)
- Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.
Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek zorgen samen voor de landelijke coördinatie en ondersteuning.

  • Actielijn 4: Experimenten

Tel mee met Taal investeert in experimenten om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld rond:
- laagtaalvaardige gezinnen: Kunst van Lezen
- laagtaalvaardige vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt: Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA).

  • Actielijn 5: Kennis en communicatie

Daarnaast ondersteunt het Rijk de regionale en lokale aanpak van Tel mee met Taal op een aantal andere manieren, zoals met onderzoek, monitoring en kennisopbouw.

Meer informatie

Op de website van Tel mee met Taal vind je meer informatie over alle actielijnen van het programma en voorbeelden uit de praktijk. Het Steunpunt Basisvaardigheden is vraagbaak voor wet- en regelgeving. Hier vind je ook alle informatie over de subsidieregeling Tel mee met Taal.