Dat blijkt uit het advies ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’ dat de Denktank schreef voor de Sociaal Economische Raad (SER). De Denktank schetst in dit advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid. De Denktank adviseert daarbij gebruik te maken van de veerkracht in de samenleving. Stichting Lezen en Schrijven is blij met de adviezen uit het rapport om helder te communiceren en het leven lang ontwikkelen te stimuleren. Heldere communicatie en toegankelijk onderwijs zijn nu extra van belang.

Coronacrisis 

De analyse van de Denktank laat zien dat Nederland door de coronacrisis te maken heeft met een ongekende economische crisis. De ernst daarvan valt nog niet goed in te schatten. Een economische crisis raakt niet elke groep even zwaar of op hetzelfde moment. Tijdens de vorige crises bleek bijvoorbeeld dat het werkloosheidspercentage sneller opliep onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden. Uit eerder onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau een belangrijke voorspeller is van laaggeletterdheid. Deze patronen dreigen zich in nog sterkere mate te herhalen. Zo dreigt de crisis een reeds bestaande kloof te verdiepen, stelt de Denktank. Het is verontrustend dat de coronacrisis de kansenongelijkheid in Nederland lijkt te versterken. Stichting Lezen en Schrijven vindt dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen. Daarom is gerichte aandacht nodig voor de groep van 2,5 miljoen volwassen laaggeletterden.  

Communicatie en dienstverlening? 

Door de coronacrisis moet de hele samenleving zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Digitale hulpmiddelen zijn nodig om ons te beschermen tegen nieuwe virusuitbraken. De Denktank vindt dat hiervoor betrouwbare en begrijpelijke informatie nodig is. En dat toegankelijke tools en dienstverlening onmisbaar zijn. Hierbij is ook ieders privacy belangrijk. Ook groepen die minder makkelijk toegang hebben tot algemene en digitale informatie, zoals laaggeletterden, vragen hierbij extra aandacht, schrijft de Denktank. Stichting Lezen en Schrijven vindt het essentieel dat informatie in begrijpelijke taal is en dienstverlening toegankelijk. Niet iedereen hoeft alle details te begrijpen. Maar iedereen moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt. 

Scholing 

Juist in deze veranderende tijd moeten werkenden en werkzoekenden makkelijk kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de Denktank met prioriteit aandacht voor onderwijs en het leren van volwassenen en werkenden. Daarbij moet er voldoende informatie en begeleiding zijn voor het leven lang ontwikkelen met een toegankelijk infrastructuur (zowel voor het individu als voor werkgevers). Daarbij horen zoveel mogelijk partijen samen te werken.  

Leven lang ontwikkelen 

Stichting Lezen en Schrijven onderschrijft deze lijn en werkt graag daarin samen om LLO toegankelijk te maken voor laaggeletterden. Het is belangrijk dat ook volwassenen die moeite hebben met de basisvaardigheden de kans krijgen om hun opgelopen achterstand in te halen. De regeling moet daarom niet alleen voor hoger opgeleiden toegankelijk en aantrekkelijk zijn, maar juist ook voor lager opgeleiden. Stichting Lezen en Schrijven pleit daarom voor specifieke aandacht voor laaggeletterden binnen het leven lang ontwikkelen. Laten we er als samenleving samen voor zorgen dat iedereen zich op zijn eigen niveau een leven lang kan ontwikkelen.  

Lees hier meer over ons standpunt op een Leven lang ontwikkelen en kennis en vaardigheden bijhouden.