‘Taal voor het Leven’ is een verzamelnaam voor trajecten rondom basisvaardigheden gericht op het scholen van volwassenen die laaggeletterd zijn. De afgelopen jaren is met lokale, regionale en nationale partners en Stichting Lezen en Schrijven ‘Taal voor het Leven’ ontwikkeld en uitgevoerd. In 2018 bleek al uit de eindevaluatie Taal voor het Leven dat het programma werkt. Ook deze evaluatie laat zien dat Taal voor het Leven mensen verder helpt.  

Betere plek in de samenleving 

Het merendeel van de deelnemers ervaart na ongeveer drie maanden les volgen een toename van ‘sociale inclusie’. Sociale inclusie gaat over het mee kunnen doen in de samenleving. Dit wordt gemeten op basis van criteria als het toepassen van de taalvaardigheid in het dagelijks leven, digitale vaardigheid, financiële vaardigheden, ondernemend zijn, deelname aan natuur- en sportactiviteiten en assertiviteit. 66 procent van de deelnemers ervaart dat zijn/haar taalvaardigheden in het dagelijks leven zijn verbeterd. En 49 procent van de deelnemers geeft aan dat hij/zij betere digitale vaardigheden heeft. De uitkomsten van deze evaluatie zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van eerdere evaluaties. In de eerdere evaluaties was ook sprake van een vooruitgang in ervaren sociale inclusie. 

Verhoogde leesvaardigheid 

Naast de eigen evaluatie van taalvaardigheden hebben deelnemers ook een voortgangstoets gemaakt om vooruitgang in leesvaardigheid te meten. Daaruit blijkt dat na ongeveer zes maanden 74 procent van de deelnemers zijn/haar leesvaardigheden heeft verbeterd. Vooral deelnemers met een lagere beginscore gaan veel vooruit. De uitkomsten van eerdere evaluaties schetsen een vergelijkbaar beeld: het percentage deelnemers dat vooruitgaat op het gebied van leesvaardigheid na deelname aan de taaltrajecten behorende bij Taal voor het Leven is substantieel. 

Toekomst monitoring Taal voor het Leven 

Taal voor het Leven is onderdeel van het kabinetsprogramma ‘Tel mee met Taal’ dat wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. Binnen Taal voor het Leven wordt er niet alleen geïnvesteerd in bewustwording, netwerkvorming binnen gemeenten en in het vinden en activeren van laaggeletterden, maar ook in de kwaliteit van de lestrajecten. Denk hierbij aan trainingen voor vrijwilligers, lesmaterialen die passen bij de doelgroep, versterken van de beroepsgroep docenten en het organiseren van vrijwilligersdagen. 

In het nieuwe kabinetsbeleid voor de aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 komt de regie voor de aanpak en het monitoren van resultaten bij de gemeente. De Rijksoverheid heeft Stichting Lezen en Schrijven gevraagd gemeenten te helpen. Stichting Lezen en Schrijven biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Door middel van kennisdeling en innovatie dragen we bij aan het verbeteren van de aanpak van laaggeletterdheid. 

Download 'Evaluatie Taal voor het Leven 2019'