Geke van Velzen, directeur-bestuurder:

“Wij zijn blij dat er op verschillende terreinen aandacht in de kabinetsplannen is voor het aanpakken van laaggeletterdheid. Het is een cruciaal moment om te voorkomen dat de kloof tussen mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving nog groter wordt. En het is nu dus de hoogste tijd om de plannen samen uit te gaan voeren.”  

Gemeenten aan de slag met laaggeletterdheid 

In het coalitieakkoord staat dat het aanstaande kabinet gemeenten meer mogelijkheden biedt voor de aanpak van laaggeletterdheid.  We hopen dat dit samen gaat met extra financiële middelen voor gemeenten. En met duidelijke afspraken over doelstellingen, monitoren en resultaten. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we in heel Nederland laaggeletterdheid effectief en structureel aanpakken. We zijn blij met het plan dat er in elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening is of blijft.    

Leven lang ontwikkelen 

Het kabinet wil mensen van werk-naar-werk begeleiden en een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen mogelijk maken door leerrechten. Daarbij is het belangrijk dat er hierbij niet alleen aandacht is voor beroepsgerichte vaardigheden. Maar ook voor het leren en bijhouden van de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer en smartphone. Het is positief dat het kabinet roc’s noemt als regionale opleidingscentra. Daar kunnen volwassenen een leven lang leren en ook nieuwkomers vanaf dag één leren en integreren. 

Preventie en onderwijs 

Het is ook goed te lezen dat het kabinet echt wil inzetten op het verhogen van de basisvaardigheden van alle kinderen in het funderend onderwijs. Het lees-, schrijf- en rekenniveau van kinderen gaat namelijk al jaren achteruit en er komen steeds meer jongeren met een taalachterstand van school. Het is goed dat er ook via de voor- en vroegtijdse educatie geïnvesteerd wordt in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zo kunnen zij zonder taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen. In de nieuwe plannen staat dat elke gemeente het programma Kansrijke Start gaat invoeren. Daarmee ondersteunt het nieuwe kabinet gezinnen bij de eerste 1.000 dagen van baby's. Die dagen zijn cruciaal voor gezondheid, welzijn en bijvoorbeeld taalverwerving en taalontwikkeling. We kijken er naar uit om aan de slag te gaan met de ministeries en alle organisaties die een rol kunnen spelen bij het voorkomen van laaggeletterdheid.   

Digitaal

De coronacrisis maakt extra zichtbaar dat iedereen voldoende digitale vaardigheden nodig heeft om mee te kunnen komen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet wil dan ook digibetisme gericht aanpakken. En de toegankelijkheid van overheidsdiensten verbeteren, met behoud van alternatieven voor digitale overheidscommunicatie. We verwachtten hierbij eigenlijk een grotere ambitie dan nu in de plannen staat. Zodat meer mensen bereikt worden. Om zo te zorgen dat zij hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren.

Vervolgstappen 

De nieuwe bewindspersonen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan aan de slag met een beleidsprogramma om de ambities uit het coalitieakkoord te verduidelijken. We roepen politieke partijen sinds de formatie op om het SER-advies te omarmen. En in te zetten op een verdubbeling van het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid. We gaan graag in gesprek met de ministeries om onze gezamenlijke doelen te realiseren. 

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.
Jan Willem Heijkoop

Jan-Willem Heijkoop

Persvoorlichter