Met trots stellen we onze nieuwe voorzitter van de raad van toezicht Jacco Vonhof voor. Hij volgt Mariëtte Hamer op, die sinds 2018 voorzitter was. Vonhof is voorzitter van MKB-Nederland en hij heeft een schoonmaakbedrijf. We willen dat de overheid zich meer eigenaar maakt van de aanpak van laaggeletterdheid en structureel meer geld investeert. Ook het bedrijfsleven kan daarin meer doen. Investeren in de basisvaardigheden van werknemers loont namelijk voor werknemers én werkgevers zelf. De schoonmaaksector is al jaren actief in het bevorderen van taal op de werkvloer.  

Pleitbezorger 

Hamer nam gisteren afscheid met een klein symposium. Zij was sinds 2018 voorzitter van de raad van toezicht. Hamer agendeerde in die functie het thema laaggeletterdheid in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zij was een groot pleitbezorger van goed educatief cursusaanbod voor mensen die op latere leeftijd alsnog beter willen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad kwam in 2019 het advies ‘Samen werken aan taal: een advies over laaggeletterdheid’ tot stand. Zij nodigde ex-laaggeletterde ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te doen.  

Taal op de werkvloer  

We bedenken altijd nieuwe manieren om méér laaggeletterden te bereiken. Zo’n 1.800.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven behoren tot de beroepsbevolking. Maar 800.000 mensen daarvan hebben een betaalde baan. Op de krappe arbeidsmarkt is nu iedereen nodig. Er is een grote groep mensen met ongekend en onbenut talent. Zij staan nu langs de kant vanwege beperkte basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). UWV’s en werkgevers kunnen een grotere rol pakken om hen te bereiken en aan te zetten om te gaan leren. Er zijn veel financiële en niet-financiële voordelen voor werknemers én werkgevers.  

Jacco Vonhof:  

“We zien dat grote en kleine werkgevers steeds meer bereid zijn om te investeren in de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) van hun werknemers. In een wereld die steeds verder digitaliseert is dat nog belangrijker. Het is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers. Werknemers worden zelfredzamer, zelfverzekerder en kunnen zich zo verder ontwikkelen. Wel moeten we met name kleinere bedrijven beter ondersteunen als zij hun medewerkers hiermee willen helpen. Het moet voor werkgevers ook makkelijker worden om hun weg te vinden in de regelingen en scholingsmogelijkheden die hiervoor bestaan.” 

(foto: Sam Rentmeester)

Geke van Velzen, directeur-bestuurder:  

“Laaggeletterdheid krijgt steeds meer aandacht van bedrijfsleven, media, politiek en onderwijs. Maar het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven, groeit. Kortom: er is méér nodig om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Het onderwerp mist urgentie, eigenaarschap en structurele financiering. Het bedrijfsleven kan en wil meer doen. Maar dan moet de Rijksoverheid obstakels, zoals een wirwar van regelingen en tijdelijke financieringen, wegnemen.”  
  

Mariëtte Hamer, vertrekkend voorzitter raad van toezicht :  

“De aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen is en blijft een zaak van de lange adem. Ook na mijn betrokkenheid bij Stichting Lezen en Schrijven blijf ik dit thema altijd volgen. We moeten verder bouwen aan een grotere regierol door de Rijksoverheid. Gemeenten hebben al veel op hun bord. De overheid moet dan ook meer sturen op de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel met gratis, publieke voorzieningen voor wie dat nodig heeft. De Sociaal-Economische Raad adviseerde in 2019 al: verdubbeling van het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid is nodig.”