Om het tij te keren, vindt de Inspectie dat er zowel op scholen als in thuissituaties veranderingen nodig zijn. We zijn het eens met de Inspectie. Als er in het (speciaal) basisonderwijs onvoldoende aandacht en tijd is voor taal halen kinderen die achterstand niet meer in tijdens vervolgopleidingen. Schoolverlaters met die achterstand worden dan de nieuwe generatie laaggeletterden. Zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland vindt moeilijker een baan, leeft ongezonder en heeft minder grip op hun geldzaken. We zien kansen om de leesvaardigheid bij kinderen te verbeteren, al vóór dat ze naar de basisschool gaan. De samenwerking tussen ouders en het netwerk om hen heen, zoals consultatiebureaus, kinderopvangcentra en scholen, is volgens de stichting allesbepalend.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 

“De dalende trend in leesvaardigheid in het basisonderwijs is echt zorgwekkend. Het is goed dat er de komende jaren zoveel meer aandacht komt voor basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Maar om deze trend echt te keren, moet je nog vroeger beginnen. Zodat kinderen met de juiste woordenschat aan de basisschool beginnen. En zij zich vervolgens meer ontwikkelen en meer kunnen leren op school.

Daarvoor is het belangrijk om ouders van jonge kinderen bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. Ook in hun eigen moedertaal als dat niet het Nederlands is. Ouders zijn zich nu nog lang niet altijd bewust van de rol die zij daarin kunnen spelen. Via de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid stimuleren lokale partners als consultatiebureaus, buurt- en wijkcentra, bibliotheken en vroeg- en voorschoolse educatie-instellingen gezinnen in een vroeg stadium om hiermee aan de slag te gaan.

Vanuit Stichting Lezen en Schrijven zien we bij meerdere gemeenten wat werkt en zorgen we dat goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld. We willen ook laaggeletterde ouders bereiken en stimuleren aan hun taalontwikkeling te werken. Als ouders zelf beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, kunnen ze een nog beter voorbeeld zijn voor hun eigen kinderen.”