Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ aan de ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Stichting Lezen en Schrijven is blij met dit advies en benadrukt het belang van opvolging. In het advies genoemde kernpunten als leesvaardigheid, kansenongelijkheid en leven lang ontwikkelen zijn essentieel om aan te werken. Het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis heeft de kloof tussen leerlingen die wel meekomen en de leerlingen die achterstanden hebben vergroot. Gerichte investeringen zijn nodig. 

Leesvaardigheid

De Onderwijsraad wijst in het rapport opnieuw op de dalende leerprestaties. Met name de beperkte leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen is zorgwekkend. Het PISA 2018-onderzoek stelt dat 1 op de 4 15-jarigen een leesachterstand heeft. Dit belemmert hen in hun hele onderwijsloopbaan. De Onderwijsraad herhaalt dan ook de oproep uit het advies Lees!. Start een leesoffensief en houd dat onverminderd vast. Stichting Lezen en Schrijven deed hier eerder aanbevelingen over en onderschrijft het belang van structurele opvolging. Daarnaast benadrukt Stichting Lezen en Schrijven dat basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) belangrijk zijn om mee te komen op school én later in de samenleving. 

Gelijke kansen

Het lijkt erop dat de coronacrisis de ongelijkheid vergroot tussen leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Leerlingen uit kansarme milieus raken nu vaak verder achterop, stelt de Onderwijsraad. Door het ontbreken van laptops of internet is afstandsonderwijs minder effectief. Dit kan problemen opleveren voor bepaalde groepen leerlingen. Uit eerder onderzoek weten we dat 1 op de 9 ouders met schoolgaande kinderen laaggeletterd is. Uit ervaring weet Stichting Lezen en Schrijven dan ook dat wanneer ouders moeite hebben met taal zij hun kind minder goed kunnen helpen met huiswerk. Juist de rol van de ouders binnen het thuisonderwijs is van groot belang. Het is duidelijk noodzaak om ook op het gebied van taal ervoor te zorgen dat de achterstanden van kwetsbare leerlingen ingelopen worden. 

Leven lang ontwikkelen

De Onderwijsraad noemt ook leven lang ontwikkelen als kernpunt. De overgang naar de arbeidsmarkt was al een aandachtspunt. De Inspectie van het Onderwijs wees er onlangs op dat het arbeidsmarktperspectief van kwetsbare leerlingen en studenten een uitdaging blijft. De coronacrisis verslechtert het arbeidsmarktperspectief verder. En ook van werkenden vraagt de coronacrisis meer aanpassingsvermogen. De laatste jaren kregen omscholing en bijscholing veel aandacht op de arbeidsmarkt. Maar de deelname is de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks toegenomen, concludeerde de Denktank eerder in een rapport voor de Sociaal Economische Raad (SER). Het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderstreept extra het belang het belang van leven lang ontwikkelen.  

Bijscholing

De economische gevolgen van de coronacrisis maken het nog belangrijker dat volwassenen en werkenden na schoolverlaten blijven leren. Daar komt bij dat laaggeletterde werkenden zich minder vaak bijscholen dan anderen. Laaggeletterden hebben juist baat bij een leven lang ontwikkelen, vindt Stichting Lezen en Schrijven. Wanneer laaggeletterden - die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen - de kans krijgen deze basisvaardigheden te verbeteren, verbeteren zij hun positie op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang om basisvaardigheden mee te nemen in het scholingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden en motivatie.  

Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht

Lees! Een oproep tot een leesoffensief