Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Dit zijn opnieuw hele verontrustende cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Wat ons nog meer zorgen baart is dat de impact van de coronacrisis nog niet eens is meegenomen. Uit eerder onderzoek bleek al dat de leerachterstanden die leerlingen door deze crisis opliepen zeer zorgwekkend zijn. Het is vijf voor twaalf, we moeten aan de slag. Want goed kunnen lezen, schrijven en rekenen vormt de basis voor succes op school en later op de arbeidsmarkt.”

Volgens het nieuwe rapport haalt maar 33% van de leerlingen het gewenste niveau 1S* voor rekenen. Daarmee liggen de prestaties beduidend lager dan de ambitie, die ligt namelijk op 65% (het zogenaamde streefniveau) eerder geformuleerd door de Commissie-Meijerink. Wel stelt het onderzoek dat de vaardigheid in rekenen-wiskunde van groep 8-leerlingen in het basisonderwijs tussen 2011 en 2019 licht is toegenomen. 

Geke van Velzen: “De recente rapporten van de Onderwijsinspectie laten een verontrustende, dalende trend zien in de resultaten van leerlingen op de basisvaardigheden in het primair onderwijs. Het is daarom van groot belang dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met structurele oplossingen komt en haar ambities op het gebied van lees-, reken- en schrijfvaardigheid omhoog schroeft. Het Nationaal Plan Onderwijs biedt ruimte voor herstel, maar wij pleiten – gezamenlijk met de Leescoalitie - voor structurele investeringen in het fundamenteel onderwijs om ervoor te zorgen dat de taal, lees- en rekenvaardigheden van leerlingen voldoende zijn om later mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.”

 

* Niveau 1F is het fundamentele niveau dat leerlingen moeten behalen aan het eind van de basisschool. Leerlingen moeten op dat rekenniveau bijvoorbeeld eenvoudige breuken kunnen ordenen en op een getallenlijn op volgorde zetten. 
* Niveau 1S is het streefniveau voor leerlingen aan het eind van de basisschool. Leerlingen moeten op dat rekenniveau bijvoorbeeld ook breuken met elkaar kunnen vermenigvuldigen en door elkaar delen.