Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Wij zetten ons ervoor in dat:

 • Volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren.
 • Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind.
 • Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en zo toegankelijk zijn voor iedereen.

Dit lukt alleen als overheden, bedrijven en organisaties goed met elkaar samenwerken.

Samen met verschillende partners en ervaringsdeskundigen doen we het volgende: 

Verminderen van laaggeletterdheid 

 • Laaggeletterdheid op de agenda zetten bij publiek en politiek. Een positieve leercultuur voor volwassenen stimuleren waarin zij zich een leven lang kunnen ontwikkelen. 
 • Gemeenten adviseren bij het opzetten en uitvoeren van een samenhangende aanpak van laaggeletterdheid. De gemeente heeft de regie en wij werken vraaggericht. Met het Groeimodel aanpak laaggeletterdheid gemeenten ondersteunen bij regionale en lokale beleidsontwikkeling. Het model helpt om doelen en verbeterpunten vast te stellen voor een goede integrale aanpak.
 • Toegankelijk lesaanbod voor volwassenen bevorderen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Met voldoende formeel (op school) en non-formeel (bijvoorbeeld met een maatje) lesaanbod van goede kwaliteit, dat aansluit op wat iedereen nodig heeft. 
 • Onze diensten, producten en expertise doorontwikkelen. Zoals lesmaterialen, screeningsinstrumenten om laaggeletterden te vinden en trainingen voor professionals en vrijwilligers. 
 • Werkgevers ondersteunen om aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Zodat werknemers op de werkvloer kunnen werken aan hun basisvaardigheden. 
Uitvoeren van beleid
Interventies

Voorkomen van laaggeletterdheid

 • Extra aandacht geven aan laaggeletterdheid binnen het gezin: ouders stimuleren om hun kind in een taalrijke omgeving op te laten groeien en ouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Met als doel het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
 • Bevorderen van een integrale gezinsaanpak bij gemeenten door verminderen en voorkomen meer aan elkaar te verbinden. 
 • Bevorderen van investeringen in het taal- en rekenonderwijs, zodat het aantal kinderen dat met een te laag taalniveau van school komt, daalt. 
 • Verbinden van partijen met een rol in het leven van jonge gezinnen, zodat kinderen met voldoende basisvaardigheden aan de basisschool beginnen. 

Toegankelijke dienstverlening

Samen met ervaringsdeskundigen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om hun dienstverlening toegankelijk te maken voor laaggeletterden. Begrijpelijke communicatie is de norm. 

Toegankelijke dienstverlening

Onze kennis en expertise stellen we beschikbaar voor gemeenten en andere partners. Dit doen we bijvoorbeeld via bijeenkomsten en door praktijkvoorbeelden te delen. Samen met Movisie starten we een expertisecentrum op het gebied van basisvaardigheden voor partners in het veld. 

Hoe doen we dat? 

We agenderen en activeren. We maken meer mensen bewust van laaggeletterdheid. Daarmee zoeken we steun voor de aanpak ervan. We willen dat iedereen het normaal vindt dat volwassenen blijven leren. 

We adviseren en doen. We verbinden mensen en organisaties met elkaar en bouwen netwerken. We ondersteunen gemeenten bij hun aanpak van laaggeletterdheid. We geven advies en voeren projecten uit die helpen bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. 

We doen onderzoek en verzamelen kennis en kunde over hoe we laaggeletterdheid aan kunnen pakken. We delen onze kennis actief met overheden, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Op basis van deze kennis starten we nieuwe projecten en initiatieven samen met partners. 

Onze producten en diensten

hart

Wat kun jij doen?

Je kunt ons op verschillende manieren helpen of steunen. Door vrijwilliger te worden of partner, sponsor of donateur.

Hulp nodig?

Neem contact op.

Stichting Lezen en Schrijven