Pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie)

Stichting Lezen en Schrijven voerde van 2014 tot en met 2018 het pilotprogramma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Emancipatie (DE). De pilot had als doel vrouwen te stimuleren om zelfvertrouwen en zelfinzicht te ontwikkelen om sterker in het leven te staan, stappen te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving. Tijdens de pilot werkten in totaal 5.550 laaggeletterde vrouwen aan hun basisvaardigheden en aan empowerment. Binnen deze pilot zijn drie cursussen empowerment ontwikkeld.

Resultaten van de pilot 

De effectmeting van de Maastricht University liet de volgende resultaten zien: 

  • Deelnemers aan het pilotprogramma EVA werden zich meer bewust van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. 
  • Ze voelden zich sterker en kregen meer eigenwaarde. 
  • Ze verbeterden hun taalvaardigheden en konden deze beter toepassen. 
  • Hun toekomstperspectief werd vergroot en zij zagen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, maar ook opleidingskansen. 
  • Ze kwamen in beweging, vergrootten hun sociale kring en werden actiever in het dagelijks leven. 

Stichting Lezen en Schrijven blijft de komende jaren extra aandacht besteden aan het bereiken, activeren en opleiden van laaggeletterde vrouwen, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving, (vrijwilligers)werk kunnen vinden en andere dromen kunnen waarmaken. 

Werving van vrouwen 

Er zijn specifieke locaties en organisaties waar veel laaggeletterde vrouwen komen. Deze zijn benaderd tijdens de werving. Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen zijn bijvoorbeeld onbekend bij de sociale dienst, maar zij komen wel in het buurthuis, bij de lokale vrouwenorganisatie en/of op de school van hun kinderen. Er is wervingsmateriaal beschikbaar speciaal voor vrouwen. Ook zijn er tips voor het benaderen van deze vrouwen via sociale media zodat zij kunnen deelnemen aan de cursussen. 

Ook voor mannen 

Een van de bevindingen van de pilot is dat er niet alleen behoefte is aan cursussen empowerment bij organisaties die vrouwen begeleiden. Ook organisaties die mannen begeleiden hebben interesse getoond in het materiaal. De cursussen In je kracht en Jouw leven & werk zijn daarom doorontwikkeld. Ze kunnen gebruikt worden in gemengde cursusgroepen, maar ook in groepen met alleen mannen. Zo kunnen meer mensen gebruikmaken van het materiaal. In de cursus Voor jezelf? staat het bij de opdrachten vermeld wanneer deze specifiek gericht zijn op vrouwen. 

Meer weten of een adviesgesprek? 

Voor meer informatie over het specifieke aanbod voor vrouwen of een adviesgesprek kunt u contact opnemen met uw lokale contactpersoon of met Stichting Lezen en Schrijven via info@lezenenschrijven.nl of 070 302 26 60.