Probleem/aanleiding

De lokale samenwerking tussen partners is cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid, maar tegelijkertijd complex om te doorgronden en moeilijk om te verbeteren. Op verzoek van ons heeft de Universiteit Utrecht daarom een groeimodel lokale aanpak laaggeletterdheid ontwikkeld. Het groeimodel geeft lokale partners zicht op de sterke en minder sterke elementen van de eigen aanpak. Met behulp van de bijbehorende werksessie kunnen partners bespreken waar de aanpak staat en wat ze willen verbeteren. Het groeimodel kan gemeenten stimuleren te komen tot het maken van een volgende stap richting een integrale aanpak van laaggeletterdheid in de periode 2020-2024.

Doelgroep

Het lokale taalnetwerk. Het model en de werksessie zijn primair bedoeld voor inzet op het niveau van de gemeente, waarbij lokale partners als gemeente, roc, bibliotheek, vrijwilligersorganisaties samenkomen. Het model kan eventueel ook worden toegepast op een regionale samenwerking zoals een Bondgenootschap of Taalpact.

Doel

Het inhoudelijke doel van het groeimodel is dat de lokale samenwerkingspartners kunnen inventariseren hoe sterk hun eigen lokale aanpak is en hoe ze deze samenwerking kunnen versterken. 

Het procesmatige doel van het groeimodel is om via de bijbehorende werksessie de relevante samenwerkingspartners bij elkaar te brengen en een gezamenlijk beeld te ontwikkelen op de volgende stappen voor het netwerk in de versterking van de aanpak.

Het model schrijft geen standaardaanpak voor die netwerken overal moeten toepassen, samenwerking vraagt juist om lokaal maatwerk. Het model biedt ook geen instrument voor onafhankelijk evaluatie, maar is juist gebaseerd op de eigen indrukken van de betrokken partners.

Aanpak

De interventie gaat uit van een groeimodel voor lokale samenwerkingen. De fundamentele aanname van het model is dat meer draagvlak (mobiliseren netwerkpartners, betrekken deelnemers, coördineren en afstemmen) in combinatie met meer slagkracht (optimaliseren middelen, versterken aanbod, leren en verbeteren) leidt tot meer resultaat (bereiken NT1 en NT2, versterken vaardigheden, verbeteren maatschappelijke positie). (zie figuur 1).

In een online flitspeiling geven de deelnemers van de samenwerking hun eigen oordeel over elk van deze elementen. In de groeimodelsessie bespreken de partners deze scores vervolgens, met een focus op het begrijpen van elkaars perspectieven en het vinden van een gezamenlijke visie op verbetering.

Het model is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten in de randvoorwaarden voor effectieve samenwerking en het belang van het met elkaar bespreken van de staat van een netwerk. Ook is het model ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek naar succes- en faalfactoren in de aanpak van laaggeletterdheid in verschillende gemeenten door het hele land. Ten slotte is voor de ontwikkeling van het model gesproken met de betrokken ministeries en partners als VNG, Stichting ABC en de SER. 

Groeimodel lokale aanpak laaggeletterdheid, met draagvlak, slagkracht en resultaat

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in uw regio. Onze adviseurs