Materiaal voor laaggeletterden 

Om organisaties te ondersteunen bij de aanpak van laaggeletterdheid, bieden wij diverse (NT1) les- en trainingsmaterialen aan. Deze materialen helpen laaggeletterden bij het verbeteren van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook bieden we thematisch materiaal aan wat goed aansluit bij de leefwereld van de laaggeletterden.  

Subsidie stopt 

Op dit moment bieden wij deze materialen gratis aan via de bestelportal Taal voor het Leven. Dit kunnen wij doen door de overheidssubsidie die wij tot nu toe krijgen. Helaas krijgen wij binnenkort geen subsidie meer van de overheid. 

In het beleid van de Rijksoverheid voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024 staat dat gemeenten de regie krijgen. Dit betekent ook dat de subsidie die wij kregen, stap voor stap verschuift naar de gemeenten. 

Doordat de subsidie voor onze stichting stopt, zijn wij op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om onze materialen te kunnen blijven aanbieden en ontwikkelen. 

Een lidmaatschapsstructuur 

Uit onderzoek blijkt dat ons materiaal goed gewaardeerd wordt. En dat er geen ander aanbod is op papier én ontwikkeld voor vrijwilligers om een specifieke doelgroep met maatwerk te kunnen begeleiden (bijvoorbeeld laaggeletterde NT1’ers). Ook is het materiaal ingedeeld naar de standaarden en eindtermen instroom, 1F en 2F. Vrijwilligers kunnen met de basishulpen Taal, Rekenen en Digitale vaardigheden maatwerk leveren. Met de Succes!-boekjes kunnen zij aansluiten bij de leerwensen en de dagelijkse praktijk van deelnemers. Daarbij kunnen ze de basisvaardigheden in samenhang inzetten. Dat maakt dit materiaal uniek. Veel vrijwilligers en deelnemers maken gebruik van deze materialen. Wij willen deze materialen daarom graag blijven aanbieden. Hiervoor ontwikkelen wij een lidmaatschapsstructuur. Met een lidmaatschap kan het materiaal dan – tegen vergoeding – worden afgenomen. Op deze manier kunnen wij de materialen nog steeds blijven aanbieden, onderhouden en updaten. 

Kosten 

De lidmaatschapsstructuur gaat van start vanaf midden 2023. Dit betekent dat tot die tijd, de materialen nog gratis te bestellen zijn via de Bestelportal Taal voor het Leven. Op het moment dat de lidmaatschapsstructuur in gaat, vragen wij hier een vergoeding voor. De Bestelportal Taal voor het Leven zal dan ook stoppen. De materialen zullen dan via een andere webwinkel bereikbaar zijn. 

Hoe de lidmaatschap(pen) eruit gaat zien is nog niet bekend. De hoogte van het bedrag van het lidmaatschap is ook nog niet bekend, evenals de kosten van de les- en trainingsmaterialen. We willen de kosten in ieder geval zo laag mogelijk houden. Zodat het materiaal voor iedereen toegankelijk blijft. Zodra hier meer over bekend is laten wij dit weten. 

WEB-gelden voor les-en trainingsmateriaal 

Zoals eerder genoemd krijgen gemeenten de regie over de aanpak van laaggeletterdheid. Met deze verantwoordelijkheid krijgt de gemeente ook extra budget: Dit zijn de WEB-gelden. Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget voor de (regionale) aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid. De gemeenten kunnen het geld besteden aan cursussen en bijeenkomsten om laaggeletterden te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Hiervoor kunnen zij investeren in les- en trainingsmaterialen waardoor laaggeletterden daadwerkelijk aan de slag kunnen. Ook kunnen zij het geld besteden aan de werving en toeleiding van cursisten, of deskundigheidsbevordering van de taalvrijwilligers. Zo krijgt de aanpak van laaggeletterdheid meer slagkracht. Ook kunnen zij investeren in les- en trainingsmaterialen waardoor laaggeletterden aan de slag kunnen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. 
Vanaf 2023 wordt er jaarlijks 15 miljoen euro extra toegevoegd aan het WEB-budget voor gemeenten. Lees er hier meer over.  

Wat betekent dit in de praktijk? 

Lees hieronder het nieuwsbericht over de lidmaatschapsstructuur.

Blijf op de hoogte 

Op dit moment loopt de openbare aanbestedingsprocedure die nodig is om de lidmaatschapsstructuur straks van start te laten gaan. In het eerste kwartaal van 2023 zullen we inzicht geven in de prijs van het lidmaatschap en de materialen. Houd onze website en kanalen in de gaten. We informeren u tijdig.  

Meer weten? 

Meer weten over ons materiaal? Bekijk hier de webpagina lesmaterialen.  

Vragen?

Lidwien Fokkinga

Adviseur