Door de coronacrisis komen er nu nog meer leerlingen met onvoldoende basisvaardigheden van school. Zij lopen het risico om laaggeletterd te worden. Wij roepen daarom een nieuw Kabinet op om het aanpakken van kansenongelijkheid en verbeteren van basisvaardigheden topprioriteit te maken. 

Onvoldoende basisvaardigheden

De Inspectie stelt in de Staat van het Onderwijs 2021 dat de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) van leerlingen achteruitgaan. Dat was al zo, maar de coronacrisis heeft dat verergerd. De teruglopende prestaties van kinderen op basisvaardigheden hebben ook gevolgen voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Door onvoldoende basisvaardigheden lopen leerlingen het risico om uiteindelijk laaggeletterd of -gecijferd het onderwijs te verlaten. Dit heeft weer gevolgen voor hun verdere loopbaan en levensloop. Als je onvoldoende basisvaardigheden hebt is het erg lastig om goed mee te kunnen doen in de huidige samenleving. Je bent minder zelfredzaam. Hierdoor hebben mensen bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van instructies op de werkvloer, het lezen van informatie over geldzaken of brieven van school. 

Toenemende kansenongelijkheid

Door de coronacrisis is de kansenongelijkheid toegenomen. Dit kan resulteren in een tweedeling in de samenleving tussen de grote groep leerlingen die met voldoende vaardigheden van school gaan, en de leerlingen die met een achterstand van school gaan. We weten dat 1 op de 9 ouders met schoolgaande kinderen laaggeletterd is. Uit ervaring weten we dat wanneer ouders moeite hebben met taal zij hun kind minder goed kunnen helpen met huiswerk. Juist dat laatste is met het thuisonderwijs een bepalende factor gebleken. 

Basisvaardigheden topprioriteit nieuw Kabinet

Geke van Velzen, directeur-bestuurder: “Wij onderschrijven de oproep van de Inspectie volledig. Het streven zou moeten zijn dat elke leerling en student het onderwijs geletterd en gecijferd verlaat. Maar de cijfers laten zien dat dit niet het geval is. Daar bovenop heeft de coronacrisis de leerachterstanden en de kansenongelijkheid vergroot. Samen met de Leescoalitie roepen wij al geruime tijd dat de basisvaardigheden onder jongeren afnemen en dat hogere ambities op de leerresultaten van alle kinderen op lezen, schrijven en rekenen nodig zijn. Het is daarom cruciaal dat een volgend Kabinet het verbeteren van de basisvaardigheden en het stimuleren van de kansengelijkheid als topprioriteit heeft. Structureel beleid en financiering is nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen van nu niet de laaggeletterden van de toekomst worden.”  
 

Klik hier voor het downloaden Staat van het Onderwijs 2021