De kinderen hebben daardoor betere maatschappelijke kansen. Ouders spelen een cruciale rol bij taalontwikkeling van hun kind(eren). Daarom ondersteunt deze gezinsaanpak de ouders om hun rol krachtiger in te vullen.

Waarom?

Elk jaar verlaten veel jongeren school met een taalachterstand. Daardoor kunnen zij zichzelf onvoldoende redden in de maatschappij. De gezinsaanpak maakt ouders zich bewust van hun invloed op de taalontwikkeling bij jonge kinderen. En het geeft ouders handvatten om die taalontwikkeling te verbeteren. Ook richten we ons op het verhogen van de basisvaardigheden van de ouders zelf. Zodat zij ook op die manier voor meer taalvaardigheid in het gezin kunnen zorgen. 

Samenwerking

Het is de bedoeling dat eind 2024 de Nederlandse gemeentes de regierol vervullen in de aanpak van laaggeletterdheid. Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. Om gemeentes voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat er een systeemaanpak voor gemeentes moet worden ontwikkeld. Die aanpak is aanvullend op de Aanpak Laaggeletterdheid Gemeenten. Een samenwerkingsverband van Stichting Lezen (penvoerder), de Koninklijke Bibliotheek en onze stichting ontwikkelt daarom in het project Gemeentelijke Gezinsaanpak een systeemaanpak. Dit gebeurt met individuele gemeentes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ondersteuning

Ook ondersteunen we de lokale bibliotheken om geleidelijk een sterke verbindende rol te spelen in het lokale netwerk. Bibliotheken bieden activiteiten op het gebied van lezen en voorlezen aan. Ook hebben zij met het Taalhuis een belangrijke functie op het gebied van aanbod voor laaggeletterde volwassenen. Binnen de projectperiode (2020-2024) ondersteunen onze adviseurs gemeenten en bibliotheken. 

Fasering

In grote lijnen wat we doen om resultaten en doelen van het project te bereiken:

  • Voorbereidingsfase: Q4 2020 – Q1 2021
  • Ontwikkelfase: Q2 2021 – Q1 2022
  • Pilotfase: Q2 2022 – Q2 2023
  • Uitrolfase: Q3 2023 – Q4 2024

Doelen

Het doel is om jonge kinderen te helpen bij hun taalontwikkeling. Ook willen we meer laaggeletterde ouders kunnen doorverwijzen naar taalaanbod op hun eigen niveau en in hun eigen omgeving. Daarvoor is het belangrijk dat ambtenaren en bestuurders het nut en de noodzaak van de gezinsaanpak inzien. En dat gemeenten starten met deze aanpak. Koepelorganisaties en andere betrokken instanties ondersteunen deze aanpak lokaal en landelijk waar nodig. Doordat we een systeemaanpak beschrijven, ondersteunt dat de gemeenten in hun regierol. Om in te spelen op uiteenlopende behoeften van gemeenten kijken we hoe we het bestaande groeimodel kunnen inzetten. We werken aan een toolkit/stappenplan. 

Meer informatie?

Neem dan graag contact op met Ilse van der Caaij, projectleider bij Stichting Lezen en Schrijven. Dat kan via 06 46 34 83 75 of via ilsevandercaaij@lezenenschrijven.nl.
 

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs.
Ilse van der Caaij

Ilse van der Caaij