We brengen in samenwerking met het lokale taalnetwerk in beeld brengen of het beschikbare taalaanbod aansluit (kwantitatief en kwalitatief) bij de behoefte van de doelgroepen. 

Ook ondersteunen we je met inhoudelijke advies met betrekking tot inkoop educatie. 

Vanuit de aanpak Taal voor het leven ontwikkelen we lesmateriaal om het taalniveau te verhogen en thematisch lesmateriaal, zodat iedereen kan werken met scholing op maat. Dat doen we samen met vrijwilligers. 

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor laaggeletterdheid. Maar het is nog niet genoeg. Daarom zet Nederland in de periode 2020-2024 extra geld in om meer mensen te helpen. Alle gemeenten moeten daarvoor een plan maken: een regionaal programma voor de aanpak van laaggeletterdheid. En alle gemeenten moeten zorgen voor een goed aanbod van lessen, voor alle doelgroepen laaggeletterden. De rijksoverheid heeft hierover een Kamerbrief geschreven: ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland’. Hierin staan de drie hoofddoelen van het nieuwe beleid voor laaggeletterdheid en educatie. De doelen zijn: meer mensen vinden, weten wat werkt en goede hulp in elke gemeente. Lees op de site van de Rijksoverheid meer over de aanpak laaggeletterdheid.

Op basis van de Doelgroepenanalyse Laaggeletterdheid en lokale trends, geven we advies over het bepalen van doelgroepen voor beleid. De doelgroepanalyse is een kennisproduct dat gemeenten inzicht en handvatten biedt bij het maken van beargumenteerde beleidskeuzes voor specifieke (sub)groepen laaggeletterden en de cursus- of trajecttypen die hier het beste bij passen.  

Op basis van dit onderzoek zijn er zeven verschillende doelgroepen laaggeletterden gedefinieerd. Deze groepen verschillen van elkaar op sociaal-demografische kenmerken.  

En we geven advies over de wijze waarop doelgroepen het beste gevonden en geactiveerd kunnen worden.

Bekijk op de website Geletterdheid InZicht, wat de situatie is voor jouw gemeente of regio. Hier vind je ook de aantallen van het aandeel laaggeletterden per belangrijkste doelgroep. 

We ondersteunen en geven advies bij de evaluatie van bestaand beleid van de aanpak laaggeletterdheid binnen alle relevante beleidsterreinen. 

We zetten bijvoorbeeld het Groeimodel Laaggeletterdheid in om de effecten van beleid in kaart te brengen. En input te verzamelen voor het versterken van het beleid. 

Ook geven we advies bij de doorvertaling van landelijke doelstellingen naar regionale ambities, beleidsdoelen en actielijnen en de eventuele doorvertaling naar beleids- en/of uitvoeringsplannen op lokaal niveau. Dat doen we bijvoorbeeld door methodes als Social Design Thinking, action learning of een Change Lab.

We ondersteunen bij het op maat inrichten en begeleiden van het ontwikkelproces om te komen tot een regionaal plan en (eventueel) doorvertaling naar gemeentelijk niveau. We helpen je bij het inhoudelijk organiseren van (informatie)bijeenkomsten.  

Bekijk hier een voorbeeld van een regionaal plan. 

We geven advies over de verbinding met andere beleidsthema’s uit het sociaal domein zoals participatie en werk, welzijn en gezondheid, armoede, gezin, empowerment en preventie.

"Als ik toen de etiketten kon lezen, had ik beter begrepen wat er in producten zat en dan had ik misschien geen maagverkleining hoeven doen." – Dicky Gingnagel
Dicky Gingnagel

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven